js实现购物车加减和价格运算

js
这篇文章主要为大家详细介绍了js实现购物车加减和价格运算,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下

本文实例为大家分享了js实现购物车加减和价格运算的具体代码,供大家参考,具体内容如下

主要实现功能:购物车的加减,单件商品价格的运算,总价格的运算。价格保留两位小数。

<div class="content">
  <div class="logo">
    <img src="images/dd_logo.jpg"><span onclick="guan()">关闭</span>
  </div>
  <div class="cartList" id="zong">
    <ul>
      <li >¥21.90</li>
      <li><input type="button" name="minus" value="-" onclick="jian()"><input type="text" name="amount" value="1" id="shang"><input type="button" name="plus" value="+" onclick="jia()"></li>
      <li>¥<input type="text" name="price" value="21.90" id="yiqian"></li>
      <li><p onclick="shou()">移入收藏</p><p onclick="shan()">删除</p></li>
    </ul>
    <ul>
      <li >¥24.00</li>
      <li><input type="button" name="minus" value="-" onclick="jian1()"><input type="text" name="amount" value="1" id="shang1"><input type="button" name="plus" value="+" onclick="jia1()"></li>
      <li>¥<input type="text" name="price" value="24.00"id="erqian" ></li>
      <li><p onclick="shan()">移入收藏</p><p onclick="shan()">删除</p></li>
    </ul>
    <ol>
      <li id="totalPrice" > 0.00</li>
      <li><span onclick="jie()">结 算</span></li>
    </ol>
  </div>
  <h3 id="shijian">现在是:</h3>
</div>

上边是html页面

以下是JS脚本

var price = 0.00;
var price1 = 0.00;
var price2 = 0.00;

function jian() {
  var i = parseInt(document.getElementById("shang").valueOf().value) - 1;
  if (i <= 0) {
    i = 0;
  }
  document.getElementById("shang").valueOf().value = i;
  price1 = 21.90 * i;
  document.getElementById("yiqian").value=suan(price1);
  zong();
}
function jia() {
  var i = parseInt(document.getElementById("shang").valueOf().value) + 1;
  document.getElementById("shang").valueOf().value = i;
  price1 = 21.90 * i;
  document.getElementById("yiqian").value=suan(price1);
  zong();
}
function jian1() {
  var i = parseInt(document.getElementById("shang1").valueOf().value) - 1;
  if (i <= 0) {
    i = 0;
  }
  document.getElementById("shang1").valueOf().value = i;
  price2 = 24.00 * i;
  document.getElementById("erqian").value=suan(price2);
  zong();
}
function jia1() {
  var i = parseInt(document.getElementById("shang1").valueOf().value) + 1;
  document.getElementById("shang1").valueOf().value = i;
  price2 = 24.00 * i;
  document.getElementById("erqian").value=suan(price2);
  zong();
}

function suan(number) {
  price = price1 + price2;
  if (isNaN(number)) {
    return false;
  }
  number = Math.round(number * 100) / 100;
  var s = number.toString();
  var rs = s.indexOf(".");
  if (rs < 0) {
    rs = s.length;
    s += ".";
  }
  while (s.length <= rs + 2) {
    s += "0";
  }
  return s;
}
function zong() {
  price = price1 + price2;
  if (isNaN(price)) {
    return false;
  }
  price = Math.round(price * 100) / 100;
  var s = price.toString();
  var rs = s.indexOf(".");
  if (rs < 0) {
    rs = s.length;
    s += ".";
  }
  while (s.length <= rs + 2) {
    s += "0";
  }
  document.getElementById("totalPrice").innerHTML=s;
}

用的是最基本的方式,便于初学者看懂,特别是知识点有短板的额,基本上都能看懂。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持球儿工具。